Kazuistika I

Pacientka s bolestí na hrudi

_

Paní L.L. (53 let) přišla bez doporučení na ambulanci kardiocentra.

Lékařka při přijetí odebrala následující anamnézu:

Nynější onemocnění:

Dosud se srdcem nestonala. 19.2.2013 večer měla klidovou bolest za hrudní kostí s propagací do levé horní končetiny. Ta spontánně odezněla. Druhý den (20.2.2013) ráno a během celého dopoledne měla pacientka opět výše uvedené bolesti střídavé intenzity. Mírnily se částečně v absolutním klidu. 20.2.2013 ve 13:15 hod. měla pacientka velmi intenzivní bolest za hrudní kostí, která neustoupila ani po hodině trvání. Manžel pacientku přivezl na ambulanci. Dušnost ani další jiné potíže neměla.

Osobní anamnéza:

V dětství podstoupila apendektomii, v mládí prodělala infekční mononukleózu. Data si přesněji nepamatuje.

Abúzus:

Kouří 15 cigaret denně od mládí. Alkohol: příležitostně

Rodinná anamnéza:

Otec zemřel v 57 letech na karcinom plic, matka zemřela v 72 letech na cévní mozkovou příhodu, sourozenci – sestra (61 let) je po aortokoronárním bypassu, děti má dvě a jsou zdravé.

Gynekologická anamnéza:

Menarché ve 13 letech, 2 spontánní porody, potraty 0, menopauza v 51 letech

Farmakologická anamnéza:

0 (pouze občas na bolesti hlavy Ibuprofen 400)

Pracovní anamnéza:

Administrativní pracovnice

Alergologická anamnéza: 0

Fyzikální vyšetření:

Výška 160 cm, váha 82 kg, BMI 32, tepová frekvence 72/min, tlak krve 110/70 mm Hg

Pacientka orientovaná, spolupracující, eupnoická, bez cyanózy, volně pohyblivá

Poslech plic: dýchání čisté sklípkové

Poslech srdce: akce pravidelná, 2 ohraničené ozvy, bez šelestů

Jinak fyziologický nález

EKG: nález odpovídající uzávěru pravé věnčité tepny

Lékařka naordinovala laboratorní vyšetření, jehož výsledky byly následující: (uvedeny jen vybrané nálezy)

Troponin I  28 μg/l

CK  8,5 μkat/l (norma 0,2-2,6 μkat/l)

CK-MB  5,9 μkat/l (norma 0-0,42 μkat/l)

Celkový cholesterol  8 mmol/l

HDL  1,6 mmol/l

LDL  5,2 mmol/l

Triacylglyceroly  2,59 mmol/l

Glykémie nalačno  6,2 mmol/l

Otázky:

Jak byste zhodnotili hladiny lipidů a glukózy v plazmě naší pacientky?

Jaký je fyziologický význam cholesterolu v lidském těle?

Popište krátce transport lipidů v krvi.

Další postup: nemocná byla převezena z ambulance rovnou na katetrizační sál k urgentní koronarografii.

Koronarografie: 100% uzávěr pravé věnčité tepny. Ihned byl proveden zákrok k obnovení průtoku krve uzavřenou cévou s optimálním efektem. Během výkonu byl podán heparin do celkové dávky 200 j./kg a kyselina acetylsalicylová 500 mg i.v.. Pacientka byla po provedeném výkonu bez obtíží.

Otázky:

Pro diagnostiku infarktu myokardu je klíčové i laboratorní vyšetření. Který(é) z výše uvedených výsledků svědčí pro infarkt myokardu? Jakou roli hrají tyto látky v metabolismu srdečního svalu?

Proč byl během výkonu na věnčitých tepnách podán heparin a kyselina acetylsalicylová?

Další průběh: zcela bez komplikací. Pacientka byla 7.3.2013 po nastavení terapie a edukaci propuštěna do ambulantního ošetřování. Po měsíční kontrole je bez obtíží.

Otázky:

Jedním z rizikových faktorů ischemické choroby srdeční je zvýšená hladina cholesterolu v krvi. K jejímu snížení se kromě úpravy diety nejčastěji využívají léky blokující jeden enzym metabolismu lipidů. Jak se tyto léky nazývají a jaký je mechanismus jejich účinku?