Testové otázky – Kapitola 7 – Vylučovací soustava a acidobazická rovnováha

Vyberte pravdivá tvrzení:

_

ledvinné tělísko se skládá z glomerulu a Bowmanova pouzdra (A)

vnější (parietální) list Bowmanova pouzdra pokračuje jako proximální tubulus (A)

mesangiální buňky vyplňují prostory mezi kapilárními kličkami glomerulu (A)

zevní parietální list Bowmanova pouzdra tvoří podocyty (N)

_

ledvinnou filtrační membránu tvoří endotel kapilár, mesangiální buňky a podocyty (N)

proximální tubulus vystýlá vícevrstevný dlaždicovitý epitel (N)

epitel distálního tubulu je vyšší než epitel proximálního tubulu (N)

vývodné cesty močové vystýlá vícevrstevný přechodný epitel (A)

_

dřeň ledvin vykazuje nižší prokrvení než kůra (A)

v ledvinách se vyskytuje portální uspořádání cév tvořené kapilární sítí glomerulů a peritubulární kapilární pletení (A)

průměr vas efferens je vyšší než průměr vas afferens (N)

proteoglykany propůjčují glomerulární filtrační membráně silně pozitivní náboj (N)

_

lipid nefrin je významnou složkou štěrbinové membrány (N)

juxtamedulární nefrony se nacházejí ve vnějších vrstvách kůry (N)

pro efektivní tvorbu vysoce koncentrované moči vzniká v ledvinách hypertonická dřeň s gradientem osmolarity rostoucím směrem do hloubky dřeně (A)

tenké sestupné raménko Henleovy kličky umožňuje průchod molekul vody (A)

_

zdravý dospělý člověk vyprodukuje 1,5-2 litry moči za den (A)

juxtaglomerulární aparát se skládá z mesangiálních buněk, granulárních buněk a podocytů (N)

tvorbu moči zajišťují tři základní mechanismy: glomerulární filtrace, tubulární resorpce a tubulární sekrece (A)

fyziologická glomerulární filtrace čítá přibližně 0,5 ml/s (A)

_

noradrenalin a angiotensin II zvyšují glomerulární filtraci (N)

v apikální membráně buněk ledvinných tubulů se vyskytují symportry a antiportery (A)

v proximálním tubulu dochází k aktivnímu vstřebávání glukózy, aminokyselin, LDL- a HDL-částic (N)

v resorpci bikarbonátu v proximálním tubulu hraje významnou roli enzym karbonátdehydratáza a Na+/H+-antiport (A)

_

při překročení renálního prahu pro glukózu se rozvíjí anurie (N)

v sestupném raménku Henleovy kličky je aktivní symport Na+, K+ a Cl iontů (N)

ve sběracím kanálku probíhá tzv. fakultativní resorpce nezávislá na hladinách hormonů (N)

oligurie je definovaná jako diuréza nižší než 0,1 l/den (N)

_

v ledvinách se vytváří kolem 30 % tělesného erytropoetinu (N)

mužské pohlaví hormony zvyšují produkci erytropoetinu (A)

buňky kůry získávají energii aerobní oxidací sacharidů, mastných kyselin i aminokyselin (A)

ledvin jsou hlavním orgánem tvorby močoviny (N)

_

organismus dospělého muže obsahuje asi 75 % vody (N)

likvor se řadí mezi intracelulární tekutinu (N)

plazmatické proteiny tvoří většinu osmolarity krevní plazmy (N)

hlavním místem působení vasopresinu je proximální tubulus ledvin (N)

_

koncentrace sodného kationtu v plazmě činí 135-145 mmol/l (A)

natriuretické hormony zvyšují ztráty sodíku močí (A)

nedostatečné produkce aldosteronu může vyústit v hyponatremii (A)

podání inzulinu zvyšuje plazmatickou hladinu K+ (N)

_

během alkalózy se snižuje hladina plazmatického K+ (A)

většina Ca2+ je uložena v intracelulární tekutině (N)

kalcitriol zvyšuje v tenkém střevě resorpci Ca2+ a fosfátů (A)

pacienti s chronickým ledvinným selháním mají často hyperfosfatémii (A)

_

fyziologické pH arteriální krve je 7,36-7,44 (A)

v lidském těle se vyskytují soli těchto silných kyselin: kyseliny sírové, chlorovodíkové a uhličité (N)

anaerobní oxidací glukózy vznikají látky zvyšující pH (N)

nejvýznamnějším pufrem plazmy je hemoglobinový pufr (N)

_

nedostatečná funkce plic vede k nárůstu pH (N)

ledvinné buňky dovedou vylučovat jak H+, tak bikarbonátové ionty (A)

v buňkách proximálního tubulu se resorbují bikarbonátové ionty (A)

játra syntetizují během alkalózy zvýšené množství glutaminu (N)

_

hodnota aniontové mezery roste při některých otravách (A)

metabolická acidóza postihuje osoby s chronickým postižením ledvin (A)

fyziologická hodnota pO2 je 8,0-10,0 kPa (N)

respirační poruchy ABR se mohou léčit umělou plicní ventilací (A)